مهر 96 در مجموع 37 هزار و 598 نشست و برخاست در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها انجام شده که نسبت به مهرسال گذشته 9 درصد افزایش نشان می‎دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، نشان می دهد که فرودگاه های کشور در این ماه رشد 9 درصدی نشست و برخاست را با انجام 37 هزار و 598 پرواز، رشد هشت درصدی ارسال و پذیرش بار و پست را با جابه جایی حدود 47 میلیون کیلوگرم و رشد شش درصدی اعزام و پذیرش مسافر را با جابه جایی حدود چهار میلیون و 70 هزار نفر داشته اند .

بر همین اساس در این ماه، فرودگاه مهرآباد با 11 هزار و 643 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه جایی بیش از یک میلیون و 400 هزار مسافر پرترافیک ترین فرودگاه بوده است .

فرودگاه مشهد با بیش از 6300 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش حدود 898 هزار مسافر دومین فرودگاه پرترافیک کشور است .

فرودگاه امام خمینی(ره) نیز با 4989 فروند نشست و برخاست و پذیرش بیش از 788 هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد و از طرفی با ارسال و پذیرش بیش از 14 میلیون و 655 هزار کیلوگرم بار رتبه نخست را در این زمینه به خود اختصاص داده است .

سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای این ماه 30 هزار و 423 فروند است که طی آن بیش از سه میلیون و 624 هزار مسافر و بیش از 27 میلیون کیلوگرم بار منتقل شده اند .

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 5330 فروند نشست و برخاست، بیش از770 هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش حدود شش میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 2547 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش حدود 254 هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود دو میلیون کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد .

سهم پروازهای خارجی مهرماه در فرودگاه های بین المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها نیز، نشست و برخاست 7175 فروند هواپیما است که طی آن بیش از یک میلیون مسافر و حدود 20 میلیون کیلوگرم بار منتقل شده اند .

در این بخش هم فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست 4858 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 786 هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به 15 میلیون کیلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی 970 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 127 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از دو میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست 351 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش حدود 42 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 684 هزار کیلوگرم بار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند .