خوشتیپ ترین پیرمرد المان که به عنوان مدل برای برندهای معروف کار می کند.