یک قایق شناور بر روی یخ های سوالبار نروژ.

عکس منتخب نشنال جئوگرافیک