با افزایش تراز دریاچه ارومیه در پی بارش های اخیر،شرایط زیست محیطی برای حضور دوباره فلامینگو ها در این دریاچه مهیا شده است.

بازگشت فلامینگو ها به دریاچه ارومیه (عکس)
بازگشت فلامینگو ها به دریاچه ارومیه (عکس)
بازگشت فلامینگو ها به دریاچه ارومیه (عکس)
بازگشت فلامینگو ها به دریاچه ارومیه (عکس)
بازگشت فلامینگو ها به دریاچه ارومیه (عکس)
بازگشت فلامینگو ها به دریاچه ارومیه (عکس)
بازگشت فلامینگو ها به دریاچه ارومیه (عکس)