شهرداری بلگراد در اقدامی جمله ای عجیب به زبان فارسی روی تابلوی یکی از پارک های این شهر منتشر کرد. این جمله عجیب به نظر می رسد که در پی استفاده مسئولان شهری بلگراد از مرتجم گوگل به دست آمده باشد.