آب های سواحل تیمور شرقی انواع مختلفی از گونه‌های حیات دریایی را در خود جای داده است.

تصاویر | گونه‌های شگفت‌انگیز حیات در آب‌های تیمور شرقی‎

تصاویر | گونه‌های شگفت‌انگیز حیات در آب‌های تیمور شرقی‎

تصاویر | گونه‌های شگفت‌انگیز حیات در آب‌های تیمور شرقی‎

تصاویر | گونه‌های شگفت‌انگیز حیات در آب‌های تیمور شرقی‎

تصاویر | گونه‌های شگفت‌انگیز حیات در آب‌های تیمور شرقی‎

تصاویر | گونه‌های شگفت‌انگیز حیات در آب‌های تیمور شرقی‎

تصاویر | گونه‌های شگفت‌انگیز حیات در آب‌های تیمور شرقی‎

تصاویر | گونه‌های شگفت‌انگیز حیات در آب‌های تیمور شرقی‎

عکس‌ها: theguardian

61282