برای رفاه و تسهیل مسافرت کارمندانِ سازمان ها و خانواده هایشان به نیویورک، رفت و برگشت 4600 تومان