باغ وحش وکیل آباد مشهد به جهت استانداردسازی و رفع مشکلات بهداشتی توسط اداره دامپزشکی پلمب و تعطیل شد.

تصاویر | باغ وحش مشهد پلمب شد

تصاویر | باغ وحش مشهد پلمب شد

تصاویر | باغ وحش مشهد پلمب شد

پلمب باغ وحش وکیل‌آباد مشهد

تصاویر | باغ وحش مشهد پلمب شد

تصاویر | باغ وحش مشهد پلمب شد

تصاویر | باغ وحش مشهد پلمب شد

تصاویر | باغ وحش مشهد پلمب شد

پلمب باغ وحش وکیل‌آباد مشهد

پلمب باغ وحش وکیل‌آباد مشهد

پلمب باغ وحش وکیل‌آباد مشهد

پلمب باغ وحش وکیل‌آباد مشهد

پلمب باغ وحش وکیل‌آباد مشهد

تصاویر | باغ وحش مشهد پلمب شد

پلمب باغ وحش وکیل‌آباد مشهد

تصاویر | باغ وحش مشهد پلمب شد

تصاویر | باغ وحش مشهد پلمب شد

پلمب باغ وحش وکیل‌آباد مشهد

تصاویر | باغ وحش مشهد پلمب شد

عکس‌ها: میزان
61282