نمایی زیبا از طواف حاجیان به دور خانه خدا در آستانه مناسک حج.