تصویری ازجاده چالوس وقتی خاکی بود و خلوت؛ در سال ۱۳۴۳