خوردن قلب خام گاومیش در یک آیین بومی در میان بومیان "ماسای" در کنیا