تصویر فضایی ناسا از خلیج فارس در شب را مشاهده می‌کنید.