توقیف خودروهای میلیاردی سارقان تهران را مشاهده می کنید.