تصویر ابوعلی سینا در اسکناس پول تاجیکستان (سامانی)