تصویری جالب از صف حمام نمره در یکی از گرمابه های تهران در دهه پنجاه شمسی