زن رفتگری که ناتوانی همسرش در کار و بیکاری فرزندانش او را پاکبان خیابان‌های یک شهر شمالی کشور کرده است