سالن سینمایی در ژاپن برای جلب مشتری‌های بیشتر در فصل زمستان در ردیف اول سالن، تخت و کُرسی قرار داده است