یکی از زیباترین گنبدهای نمکی ایران و خاورمیانه است