قبل از احداث ساختمان پلاسکو برای تصویرنمایی کلی از آن ابتدا ماکتش ساخته شد