صبح فردا رئیس جمهور به همراه وزیر نیرو از یکی از کارخانجات گروه #مپنا بازدید می کنند.

* صبح فردا رئیس جمهور به همراه وزیر نیرو از یکی از کارخانجات گروه #مپنا بازدید می کنند.

*در این بازدید که وزیر نیرو و مدیرعامل مپنا، رئیس جمهور را همراهی می کنند، قرار است در خصوص توانمندی ایران در ساخت پره های توربین بادی گزارشی به رئیس جمهور ارائه شود.

*مقام معظم رهبری هم دو سال پیش از کارخانجات مپنا بازدید کرده بودند.