برخی افراد سودجو با هدف کسب منفعت از طرق ناصحیح، اشخاص حقیقی و حقوقی را اغفال کرده و با سو‌ءاستفاده از موقعیت این اشخاص، تسهیلات اعتباری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت می‌کنند.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

* برخی افراد سودجو با هدف کسب منفعت از طرق ناصحیح، اشخاص حقیقی و حقوقی را اغفال کرده و با سو‌ءاستفاده از موقعیت این اشخاص، تسهیلات اعتباری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت می‌کنند.

* به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اکیداً توصیه می‌شود فقط از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی که اسامی آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک درج شده است، اقدام کرده و از معامله با غیر، پرهیز کنند.