به گفته برخی منابع «ل.ر» یکی دیگر از ۳ برادر هنوز برایش حکمی صادر نشده است و احتمال فراری بودن وی وجود دارد.

* سه متهم پرونده اخلال ارزی معروف به برادران «ر» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ترتیب به ۲۳، ۲۰ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

*به گفته برخی منابع «ل.ر» یکی دیگر از ۳ برادر هنوز برایش حکمی صادر نشده است و احتمال فراری بودن وی وجود دارد.
*این 4 نفر از اخلالگران در بازار ارز کشور در سال 90 بودند.