شرکت صدرا قرار است 3 نفتکش و شرکت ایزوایکو نیز 2 نفتکش برای ما بسازد.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش گفت:

* تحریم بیمه نفتکش‌ها به طور کامل برطرف شد.
* به دنبال نوسازی نفتکش‌ها با همکاری سازندگان داخلی هستیم.
* شرکت صدرا قرار است 3 نفتکش و شرکت ایزوایکو نیز 2 نفتکش برای ما بسازد.