اکثر بورسهای آسیایی امروز سیر نزولی داشتند.

اکثر بورسهای آسیایی امروز سیر نزولی داشتند.

امروز شاخص سهام نیکی در بورس توکیو با چهل و چهار صدم درصد افزایش معادل نود ممیز شانزده صدم واحد افزایش به بیست هزار و هفتصد و چهار ممیز بیست و دو صدم رسید. شاخص سهام هنگ سنگ در بورس هنگ کنگ با پنجاه و چهار صدم درصد کاهش معادل یکصد و سی و دو ممیز شصت و سه صدم واحد کاهش به بیست و چهار هزار و سیصد و هشتاد و یک ممیز پنجاه و سه صدم رسید. بورس استرالیا وضعی همانند همانند هنگ کنگ داشت بطوریکه شاخص سهام اس اند پی دویست در بورس سیدنی با یک ممیز بیست و هفت صدم درصد کاهش معادل هفتاد و سه ممیز شصت و هشت صدم واحد کاهش به پنج هزار و ششصد و یک ممیز سی و دو صدم واحد رسید. شاخص سهام کاسپی در بورس کره جنوبی با هفتاد و چهار صدم درصد کاهش معادل هجده ممیز بیست و سه صدم واحد به دو هزار و چهارده ممیز شصت و چهار صدم واحد رسید. شاخص سهام شانگهای کامپوزیت با یک ممیز سی و چهار صدم درصد کاهش معادل شصت و هشت ممیز سی و چهار واحد به چهار هزار و دویست و بیست و دو ممیز شصت و پنجاه صدم واحد رسید.