محمدرضا نعمت زاده در صفحات اینستاگرام فعال نیست و هر صفحه ای منتسب به ایشان جعلی است.

وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد: محمدرضا نعمت زاده در صفحات اینستاگرام فعال نیست و هر صفحه ای منتسب به ایشان جعلی است.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با توجه به فعالیت صفحه ای در اینستاگرام به نام مهندس نعمت زاده ، هرگونه فعالیت دراین رابطه یا درج مطالب، دیدگاه یا تصویری از جانب وی نادرست وجعلی می باشد.