با انتشار خبرهایی مبنی بر کاهش میزان تولید نفت در آمریکا، بهای نفت در بازارهای نیویورک و لندن افزایش یافت.

با انتشار خبرهایی مبنی بر کاهش میزان تولید نفت در آمریکا، بهای نفت در بازارهای نیویورک و لندن افزایش یافت.


قیمت نفت شیرین سبک آمریکا در بازار نیویورک روز جمعه برای تحویل در ماه نوامبر با 88 سنت افزایش به بشکه‌ای 47 دلار و 26 سنت رسید.

نفت برنت دریای شمال نیز در بازار لندن با 73 سنت افزایش بشکه‌ای 50 دلار و 46 سنت داد و ستد شد.