راه کار اجرایی و عملی استفاده صنایع بزرگ کشور برای تامین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه را دنبال می کنیم.

وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: راه کار اجرایی و عملی استفاده صنایع بزرگ کشور برای تامین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه را دنبال می کنیم.


محمدرضا نعمت زاده درجلسه شورای مشورتی امور صنایع درباره چگونگی استفاده واحدهای صنعتی بزرگ از بازار سرمایه گفت: طراحی و کنترل بازارسرمایه با توقف توزیع موقت سود سهام بمنظور افزایش سرمایه ؛ پذیرش ریسکهایی ازجانب دولت از طریق پشتیبانی توزیع اوراق قرضه ؛ روان کردن خرید و فروش اقساطی ؛ کاهش سریع سود بین بانکی ؛ کاهش سپرده قانونی بانکها از 13 به 10درصد و کاهش سود تسهیلات و سود سپرده گذاری می تواند از جمله این راهکارها باشد.

وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه درباره کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از 13 به 10 درصد نیز گفت: با این اقدام چیزی حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان آزاد شده و آثارچند برابری خواهد داشت بطوریکه می تواند توان وام دهی بانکها را افزایش و نرخ ها را پایین آورد که تمامی اینها جملگی در بسته ضد رکودی دولت آمده است و ما باید تلاش کنیم که آن را به صفر برسانیم.

نعمت زاده در باره کاهش سود تسهیلات و سود سپرده گذاری تصریح کرد: باید تلاش شود نرخ سپرده گذاری زیر تورم و نرخ تسهیلات مقداری بالاتر از تورم بیاوریم.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه تامین منابع مالی بنگاهها از طریق رونق تولید و سایر سیاستهای اقتصادی رخ می دهد گفت: باوجود اینکه برای تامین منابع مالی بنگاههای بزرگ اقتصادی نمی توان فقط از بازار سرمایه استفاده کرد اما ارایه بسته های پیشنهادی برای سازو کار استفاده از یازار سرمایه می تواند بخشی از نیاز صنعت را برطرف کند.

دستور جلسه شورای مشورتی امور صنایع با موضوع ارایه پیشنهادات اجرایی این شورا در باره چگونگی بهره گیری از بازار سرمایه در بخش صنعت و سهم آن براساس موضوع نامه رئیس جمهور به معاون اول خود در قالب بسته ضد رکودی دولت وتامین منابع مالی واحدهای کوچک و متوسط از طریق تسهیلات بانکی بوده است.