دویست میلیون دلار برای تامین مطالبات صادرکنندگان به عراق اختصاص یافت.

دویست میلیون دلار برای تامین مطالبات صادرکنندگان به عراق اختصاص یافت.

رئیس کارگروه خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران امروز در نشست میز صادرات خدمات خراسان شمالی با بیان اینکه پرداخت جوایز صادراتی منوط به تصمیم گیری وزارت اقتصاد و دارایی و حمایت های بانکی است گفت : دولت برای پرداخت مطالبات صادرات کنندگان به عراق 200 میلیون دلار اختصاص داد .

خانم تاج پور پرداخت تسهیلات تجهیز کارگاه ها و صدور ضمانت ها برای پیش پرداخت های صادراتی را از جمله حمایت های دولت برای صادرکنندگان فعال حوزه خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد .

70 درصد از منابع ارزی کشور مربوط به صادرات خدمات

خانم حسینی مسئول میز خدمات سازمان توسعه تجارت ایران هم در این نشست با بیان اینکه بیش از70 درصد از منابع ارزی کشور مربوط به صادرات خدمات است گفت : گردشگری ، فناوری اطلاعات ، حمل و نقل ، ترانزیت ، محیط زیست ، فرهنگ و هنر ، بهداشت و امور اجتماعی از جمله خدماتی است که به کشور های هدف صادر می شود.

نیکدل، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارات خراسان شمالی هم با بیان اینکه این استان 300 کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان دارد گفت: خراسان شمالی فرصت مناسبی برای صادر کنندگان جهت متصل شدن به بازار رقابتی در آسیای میانه است.