زائران حسینی برای استفاده از پوشش بیمه ای نیاز به اقدامی ندارند و همگی زیرپوشش هستند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت : با توافق بیمه مرکزی و مشارکت بزرگترین شرکت های بیمه ای کشور همه زائران اربعین حسینی زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند.


محمدابراهیم امین در حاشیه نشست بررسی صنعت بیمه در پساتحریم افزود : زائران حسینی برای استفاده از پوشش بیمه ای نیاز به اقدامی ندارند و همگی زیرپوشش هستند.

وی گفت : شرکت های بیمه گر نیز در زمینه سقف پوشش بیمه های درمان ، حوادث و عمر برای زائران حسینی اطلاع رسانی کرده اند و خواهند کرد.