بیست و یکمین نمایشگاه الکترونیک ،‌کامپیوتر و تجارت الکتروینک در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران افتتاح شد.

بیست و یکمین نمایشگاه الکترونیک ،‌کامپیوتر و تجارت الکتروینک در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران افتتاح شد.


در این نمایشگاه 450 شرکت حضور دارند که در میان آنها 50 شرکت خارجی از 15 کشور و 80 شرکت کارآفرین آخرین دستاوردهای حوزه الکترونیک ،‌کامپیوتر و تجارت الکترونیک را به نمایش گذاشته اند.

یکی از ویژگیهای نمایشگاه امسال حضور بیش از 40 دستگاه دولتی در سالن 41 است که قرار است در این سالن مراحل ورود این دستگاهها و چگونگی فعالیتهای آنها در زمینه دولت الکترونیک به نمایش درآید .