مدیرعامل ایران‌‌ ایر گفت:

*قرارداد خرید 20 فروند ATR کمتر از یک میلیارد یورو است.

* تحویل 2 تا 4 فروند آن از اواخر سال 2016 میلادی است.

* 100 درصد منابع مالی خرید این ATR ها توسط فاینانسر تأمین می‌شود.

* این هواپیماهای کوچک 70 نفر ظرفیت دارند.