مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، خبر شیوع مگس سفید در مزارع و گلخانه های این استان، در فضای مجازی را تکذیب کرد .

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، خبر شیوع مگس سفید در مزارع و گلخانه های این استان، در فضای مجازی را تکذیب کرد .حیدری با تاکید بر اینکه این روزها برخی افراد ناآگاه در حوزه های تخصصی ورود می کنند و در فضای مجازی باورهای غلط خود را منتشر میکنند گفت: تعداد اندکی از این حشره تقریبا دربیشتر مزارع و گلخانه ها وجود دارد اما با تمهیدات متخصصان حوزه کشاورزی به هیچ عنوان خطری وجود ندارد .

این مدیر سازمان جهاد کشاورزی ادامه داد: متاسفانه شبکه های مجازی هم فرصت مناسبی در اختیار افراد سودجو برای شایعه پراکنی و بزرگ نمایی برخی مشکلات کوچک قرار داده است که از ناآگاهی مردم برای ایجاد اخبار کذب بهره می برند و آگاهی بخشی پس از این اقدامات بسیار سخت و پرهزینه است .