روز هشتم جشنواره عکس غزاله عاضدی.

ساره بیات و حدیث میرامینی در فرش قرمز فیلم عادت نمی کنیم/عکس