تیتر اصلی روزنامه گل به عدم حضور مهدی شریفی، بازیکن موثر تراکتورسازی در دیدار برابر پرسپولیس اختصاص دارد.

تیتر اصلی روزنامه گل به عدم حضور مهدی شریفی، بازیکن موثر تراکتورسازی در دیدار برابر پرسپولیس اختصاص دارد.