ابراهیم البکراوی تبعه بلژیک 27 ساله کسی است که اقدام به انفجار انتحاری در فرودگاه بلژیک نمود و خود نیز همراه بیش از ده نفر دیگر کشته شد.


حمید بعیدی نژاد در تلگرام نوشت:

◀️ ابراهیم البکراوی تبعه بلژیک 27 ساله کسی است که اقدام به انفجار انتحاری در فرودگاه بلژیک نمود و خود نیز همراه بیش از ده نفر دیگر کشته شد. او تابستان سال گذشته در شهر غازیانتپ در ترکیه توسط پلیس ترکیه دستگیر و به در خواست خود به هلند برگردانده شد. پلیس ترکیه در گزارش خود به پلیس هلند و بلژیک وی را مظنون به ارتباط به شبکه های تروریستی در سوریه اعلام کرده بود.

◀️ خالد البکراوی برادر ابراهیم البکراوی تبعه بلژیک و 24 ساله حدود یکساعت پس از انفجار در فرودگاه بروکسل، با مواد انفجاری که به داخل ایستگاه مترو برده بود، خود را با یک انفجار انتحاری همراه با حدود بیست نفر به کشتن داد. حدود 130نفر هم مجروح شدند. ارتباط هر دو برادر با گروه تروریستی داعش برای پلیس روشن شده است.