بقایی که زمان بازداشتش با حمایت احمدی نژاد مواجه شده بود بعد از آزادی از زندان در کنار احمدی نژاد دیده شد.

سالنامه مثلث : یکی از مهمترین اتفاقات سال 94 بازداشت حمید بقایی بوده است. او دومین معاون محمد احمدینژاد بود که کارش به زندان کشیده شد. حمید بقایی فرد بسیار مهمی در تشکیلات محمود احمدی نژاد بوده است. برخی حتی معتقدند اگر اهمیت او برای رئیسجمهور سابق بیشتر از اسفندیار رحیممشایی نباشد، حتما کمتر هم نخواهد بود.
او از حواریونی بود که حتی بعد از پایان دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در کنار او ماند و از جمله افرادی بود که با صراحت تمام مقابل حملات نزدیکان روحانی به دولت قبل موضعگیری میکرد. برخی البته میگویند علت این موضعگیری تنها به علاقه بقایی به احمدینژاد بازنمیگردد و بقایی به دلیل زیرسوال بودن خودش این چنین تند موضع میگیرد.
بقایی از اوایل سال ۱۳۹۰ خورشیدی تا پایان دولت محمود احمدینژاد (مرداد ۹۲) معاون اجرایی رئیسجمهور بود. او پیش از ورود به کابینه ایران از مدیران رادیو و از همکاران محمود احمدینژاد در زمان تصدیاش بر شهرداری تهران بود. در این دوره بقایی رئیسدفتر اسفندیار رحیممشایی در سازمان فرهنگی- هنری شهرداری بود. بقایی در دوره دوم ریاست جمهوری احمدینژاد جانشین اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس این سازمان شد. او مدتی هم سرپرستی نهاد ریاستجمهوری را بر عهده داشت.
پیش از او اسفندیار رحیممشایی سرپرست نهاد ریاستجمهوری بود. اواخر اردیبهشت ۱۳۹۰، یک ماه پس از ارتقای مقام بقایی در دولت محمود احمدینژاد، دیوان عدالت اداری، به علت ارتکاب «برخی تخلفات» در سمت ریاست سازمان گردشگری، بقایی را به مدت چهار سال از هرگونه خدمت دولتی محروم کرد، اما پس از مدتی این حکم توسط قضات دیوان نقض و مجددا به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. مدتی بعد گزارش شد که یکی از شعبههای دیوان عدالت اداری، این حکم را نقض کرده، اما مقامات این دیوان از «اشتباه» بودن این رای و بررسی مجدد پرونده خبر دادند.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره طولانیشدن مرحله تجدیدنظرخواهی این پرونده در تیرماه ۱۳۹۰ گفته بود: «آقایان در این مرحله از بند «پ» (کنایه از پارتیبازی) استفاده کردند.» یک سال بعد و در خردادماه سال ۱۳۹۱، پس از گذشت یک سال و چند ماه از تجدیدنظرخواهی بقایی، رئیس دیوان عدالت اداری ایران گفت که محکومیت معاون اجرایی رئیسجمهور به چهارسال انفصال از خدمات دولتی منتفی شده است. گفته میشود که حمید بقایی در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، در وزارت اطلاعات و در ستاد «مدیریت مناطق بحران» که مسئولیت آن با اسفندیار رحیممشایی بود، مشغول کار شد.
رحیممشایی در آن هنگام مسئول سیاستگذاری وزارت اطلاعات در مورد اقلیتها از جمله کردهای غرب کشور بود. بقایی در مجموع از کمحرفترین نزدیکان احمدینژاد محسوب میشد، اما گفتههای او درباره نقش ترکیه در کشتار ارامنه در زمانی که نماینده ویژه رئیسجمهور در امور آسیا بود، باعث تنش میان ایران و ترکیه شد.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت ایران گفته های آقای بقایی را دخالت در وظایف وزارتخارجه توصیف و شدیدا از آن انتقاد کرده بود.

چرا زندان؟
یک روز قبل از آنکه معاون محمود احمدی نژاد بازداشت شود او مصاحبهای تند با یک خبرگزاری انجام داده و با رد برخی اتهامات مالی، اسحاق جهانگیری را تهدید به شکایت کرده بود. این مصاحبه بازخوردهای فراوانی داشت و همین مساله موجب شد تا برخی در ابتدا بیان کنند علت بازداشت شکایت دولتی ها بوده است. حتی محسنیاژهای هم که خبر بازداشت بقایی را رسانهای کرد چیزی درباره دلایل این اقدام مطرح نکرد اما در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در واکنش به ادعاهای مطرحشده درباره علت و نحوه بازداشت حمید بقایی به مشرق گفت: «آقای بقایی از مدتها قبل توسط دستگاه قضایی احضار شده بود اما به این احضاریه بیتوجهی میکرد که در نهایت این بیتوجهی به احضاریه و خودداری از حضور در مرجع قضایی، منجر به بازداشت وی شد.»
در این میان سخنگوی دولت هم ترجیح داد از علت بازداشت بقایی چیزی نگوید اما از اظهارات سربسته او میشد فهمید که پای دولت در این بازداشت در میان است.

دفاعیه محمود!
در این میان اما یک رفتار متفاوت دیگر هم تجربه شد. محمود احمدی نژاد که در مورد بازداشت رحیمی، معاون اولش به رد انتساب اتهامتش به دولت خود اقدام کرده و به تعبیر برخی، معاونش را تنها گذاشته بود، اینبار تمامقد به میدان آمد و توسط دفترش بیانیه هم صادر کرد. در این بیانیه آمده بود: «فرصتطلبان با استفاده از شرایط، انواع اتهامات کذب و ناجوانمردانه را نثار کسی میکنند که در حبس است و امکان پاسخگویی و دفاع از خود را ندارد، در حالی که مستند به مبانی حقوقی و اخلاقی، در فرآیند اطلاعرسانی باید عکس آن عمل شود. لازم به تاکید نیست که مسئولیت حفظ سلامت آقای بقایی و فراهمآوردن فرصت بایسته و شایسته برای استفاده ایشان از تمامی حقوق قانونی و شهروندی خود برعهده مسئولان ذیربط است. رئیسجمهور دورههای نهم و دهم براساس مبانی اخلاقی و انسانی، دفاع از حق و حقیقت را وظیفه خود میداند و بهطور قاطع از پاکی، پاکدستی و حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد.» همسو با احمدینژاد، علیاکبر جوانفکر نیز واکنش تندی به بازداشت بقایی نشان داد. او که اتهاماتی را متوجه دستگاه قضا کرده بود، ادعا کرد: «سفر هفته پیش محمود احمدینژاد به همدان و استقبال بیسابقه مردم از ایشان، نمیتوانست بدون تبعات باشد.»

آزادی آقای معاون
اما اواخر دی ماه امسال حمید بقایی آزاد شد. سخنگوی قوه قضاییه در مورد آزادی او گفته است:«در مورد بقایی سه بار بازداشت موقت تمدید شد که در این مدت تحقیقات صورت گرفت که بخشی از آن در اختیار سیستم اطلاعاتی و بخشی در اختیار سیستم قضایی بود.» وی با بیان اینکه بازپرس به تناسب اتهامات در پرونده قرار را صادر میکند گفته است: «قرار باید متناسب با میزان اتهامات، شخصیت فرد و احتمال فرار یا از دسترس خارج شدن او باشد و معیار ثابتی ندارد که بگوییم در این پرونده باید چه قراری صادر شود که حتی به این قرار هم متهم یا وکیلش میتوانند اعتراض کنند. در مورد ایشان از دادستان سوال کردم گفتند ابتدا قرار وثیقه صادر میشود و بعد قرار تبدیل به کفالت و وجهالوکاله میشود.» وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی به اتمام رسیده اما قرار مجرمیت صادر نشده، گفت: «باید منتظر تحقیقات بعدی باشیم.»

بازگشت به محمود
بقایی که زمان بازداشتش با حمایت محکم محمود احمدی نژاد مواجه شده بود حالا بعد از آزادی از زندان در کنار محمود احمدی نژاد دیده شده است.