ک وارنر نایب رئیس سابق فدراسیون جهانی فوتبال ، فیفا، که برای ورود مجدد به پارلمان ترینیداد سرگرم مبارزات انتخاباتی است، روز شنبه گفت به سبب حس وفاداری، هیچ اطلاعاتی درباره فیفا یا سپ بلاتر، رئیس سابق خود، فاش نخواهد کرد.

ک وارنر نایب رئیس سابق فدراسیون جهانی فوتبال ، فیفا، که برای ورود مجدد به پارلمان ترینیداد سرگرم مبارزات انتخاباتی است، روز شنبه گفت به سبب حس وفاداری، هیچ اطلاعاتی درباره فیفا یا سپ بلاتر، رئیس سابق خود، فاش نخواهد کرد.

وارنر در هفته های اخیر وعده داده بود اسناد و چک هایی را فاش خواهد کرد که نشان می دهد مقامات فیفا، از جمله بلاتر، با انتخابات سال 2010 در ترینیداد و توباگو مرتبط بوده اند.
وارنر هنگام قدم زدن در یک محله فقیرنشین در شهر سان فرناندو گفت :«من وفاداری را می شناسم. در نتیجه وقتی یک نفر می افتد، یا به نظر می رسد که افتاده است، من او را بیشتر هل نمی دهم. حتی اگر دشمن من زمین افتاده باشد، من دستم را برای کمک دراز می کنم.»
وارنر برای ورود مجدد به پارلمان از طرف حزب مستقل لیبرال که خود رهبری آن را بر عهده دارد ، نامزد شده است.
وی در تحقیقات دستگاه قضایی آمریکا درباره فیفا به فساد متهم شده است. اخاذی و پولشویی از جمله اتهامات نایب رئیس سابق فیفاست.