روزنامه الکترونیکی صدای سپاهان بدون توجه به دربی پایتخت، تیترهایش را به بازی سپاهان و استقلال اهواز اختصاص داده است.

روزنامه الکترونیکی صدای سپاهان بدون توجه به دربی پایتخت، تیترهایش را به بازی سپاهان و استقلال اهواز اختصاص داده است.

آنها از بازیکنان سپاهان خواسته اند بازی را ببرند و بسوزند و بسازند!

آنها از داور خواستند در این بازی اشتباه نکند.