ابرار ورزشی هم مانند سایر روزنامه‌ها جلد خود را به دربی حساس پایتخت اختصاص داده.

ابرار ورزشی هم مانند سایر روزنامه‌ها جلد خود را به دربی حساس پایتخت اختصاص داده.

اظهار نظر سرخابی‌ها هم روی جلد این روزنامه قرار دارد.