روزنامه گل خلاقیت به خرج داده و با دعوت از امید عالیشاه و امید ابراهیمی، دو بازیکن مازندرانی پرسپولیس و استقلال از دربی با عنوان «بازی پرامید» نام برد.

روزنامه گل خلاقیت به خرج داده و با دعوت از امید عالیشاه و امید ابراهیمی، دو بازیکن مازندرانی پرسپولیس و استقلال از دربی با عنوان «بازی پرامید» نام برد.

آنها عکس جالبی هم روی جلد دارند و «ابد در یک روز» را برای دربی 82 انتخاب کرده اند.