هواداران استقلال سردار عرب‌سرخی فرمانده نیروی انتظامی که امروز مسئولیت یگان ویژه در ورزشگاه تختی را دارد مورد تشویق قراردادند.

هواداران استقلال سردار عرب‌سرخی فرمانده نیروی انتظامی که امروز مسئولیت یگان ویژه در ورزشگاه تختی را دارد مورد تشویق قراردادند.

هواداران استقلال سردار عرب‌سرخی فرمانده نیروی انتظامی حاضر در ورزشگاه را مورد تشویق قرار دادند. آنها از لیدر استقلال خواستند که سردار عرب‌سرخی را به نزد آن‌ها ببرد و سردار هم به درخواست هواداران استقلال پاسخ مثبت داد.

* هواداران استقلال همچنین سرود قهرمانی سر دادند و تیم محبوشان را با شعار استقلال قهرمان تشویق کردند.

* هواداران استقلال همچنین ناصر حجازی را تشویق کردند.

* دو تیم همچنان مشغول گرم کردن هستند و در حال حاضر حدود ۶ هزار تماشاگر در ورزشگاه تختی حضور دارند. این درحالی است که انتظار می‌رفت ظرفیت تمام ورزشگاه تختی برای این مسابقه تکمیل شود.

* محمدرضا احمدی گزارشگر تلویزیونی این مسابقه است.

* یکی دو معلول هم با ویلچر در کنار زمین مستقر شدند.