شاگردان علیمنصور از او درباره وزیر نفت پرسیده اند.

شاگردان علیمنصور از او درباره وزیر نفت پرسیده اند.