تیتر اول ابرار به درگیری کفاشیان و مایلی‌کهن اختصاص دارد.

تیتر اول ابرار به درگیری کفاشیان و مایلی‌کهن اختصاص دارد.

درگیری اهالی فوتبال را هم می‌شود روی جلد مشاهده کرد! خبری از آرامش نیست.