حاجی مایلی دوباره جنجال به پا کرده.

حاجی مایلی دوباره جنجال به پا کرده.

نفتی‌ها هم از برخورد سرد سوشا مکانی گلر پرسپولیس ناراحت هستند.