مسی با 2 پاس گلی که امشب برای راکتیچ و سوارز ارسال کرد پانزدهمین پاس گل فصل خود را برای هم تیمی‌هایش انجام داد.

مسی با 2 پاس گلی که امشب برای راکتیچ و سوارز ارسال کرد پانزدهمین پاس گل فصل خود را برای هم تیمی‌هایش انجام داد.