ٰ شوت لژیونر شدن طارمی را روی جلد برده و استیماچ درباره شب قبل از بازی برابر استقلال افشاگری کرده است.

شوت لژیونر شدن طارمی را روی جلد برده و استیماچ درباره شب قبل از بازی برابر استقلال افشاگری کرده است.

برانکو هم به خبرسازی های اخیر واکنش نشان داده و موانع بازگشت جباری به استقلال هم روی جلد دیده می‌شود.