* شایعه تحریم مراسم از سوی اعضای تیم ملی و بازیکنان را رد می‌کنم و حضور نیافتن آنهادر مراسم دلیل دیگری دارد.

* برای شما خبرنگاران دلم تنگ می‌شود اما برای ریاست هرگز!