پوستر زیر، هدیه فردای استقلال جوان برای هوادارانش است.