ظاهرا یکی از کاندیداها با برانکو تماس گرفته و گفته که او گزینه اصلی اش برای هدایت تیم ملی است.