روزنامه فتح الله زاده کماکان و در میان اشتباهات متعدد داوری علیه پرسپولیس بازهم معتقد است که فدراسیون در حال انجام اقداماتی برای قهرمانی پرسپولیس است، باور می کنید؟

روزنامه فتح الله زاده کماکان و در میان اشتباهات متعدد داوری علیه پرسپولیس بازهم معتقد است که فدراسیون در حال انجام اقداماتی برای قهرمانی پرسپولیس است، باور می کنید؟